Истребление зубров в Украине. Кто и как организовал это преступление.Часть 2

В.Е.Борейко

 

Преступные  приказы Госкомлесхоза Украины  по уничтожению зубров и протесты Генеральной прокуратуры Украины

 

Про затвердження граничних рівнів цін

на мисливські трофеї, добуті іноземними громадянами,

та граничних рівнів тарифів на послуги, що їм надаються

Наказ Державного комітету лісового господарства України

від 28 лютого 2002 року № 26

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

22 березня 2002 р. за № 289/6577

 

Відповідно пункту 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)» та в зв’язку з переходом країн Західної Європи на нову грошову одиницю

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 01.05.2002 погоджені з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України граничні рівні цін на мисливські трофеї, добуті іноземними громадянами, та граничні рівні тарифів на послуги, що їм надаються (додаються).

 

2. Голові Комітету з лісового і мисливського господарства Автономної Республіки Крим, начальникам обласних управлінь лісового господарства, генеральним директорам державних лісогосподарських об’єднань, директору Севастопольського державного лісомисливського господарства довести цей наказ та граничні рівні цін до відома всіх користувачів мисливських угідь.

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінлісгоспу України від 18.06.96 року № 65 «Про затвердження граничних рівнів цін на мисливські трофеї, добуті іноземними громадянами, та граничних рівнів тарифів на послуги, що їм надаються», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 липня 1996 року за № 341/1366, та Держкомлісгоспу України від 30.04.98 № 46 «Про затвердження граничних рівнів цін на мисливські трофеї (козулі), добуті іноземними громадянами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 1998 року за № 329/2769.

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управління мисливського господарства Шадуру М. В.

 

 

Перший заступник Голови                                          М. В. Колісниченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

лісового господарства України

від 28 лютого 2002 р. № 26

ЗареЄстровано

в Міністерстві юстиції України

22 березня 2002 р. за N 289/6577

 

ГРАНИЧНІ РІВНІ ЦІН

на мисливські трофеї, добуті іноземними громадянами,

та граничні рівні тарифів на послуги, що їм надаються

1. Граничні рівні цін на мисливські трофеї, добуті іноземними громадянами, та граничні рівні тарифів на послуги, що їм надаються, затверджено на підставі пункту 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)» із змінами і доповненнями, які є чинними для всіх користувачів мисливських угідь України.

2. Розрахунки з іноземними громадянами проводяться в національній або іноземній валюті за курсом Національного банку України на останній день мисливського туру відповідно до чинного законодавства.

 

3. Граничні рівні цін на мисливські трофеї, добуті іноземними громадянами

 

Трофей, його характеристика (кг, см, бали СІС)                            Рівень цін, євро

 

ЗУБР: трофей — роги, череп та шкіра

безмедальний                                                    1100-1300

бронзова медаль 130 балів СІС                  2100-2600

срібна медаль 150 балів СІС                        2600-3100

золота медаль 170 балів СІС                       3100-3600

поранення                                                                   1100-1300

самка                                                                            1100-1300

самка (поранення)                                                    600-800

теля                                                                                               800-1100

теля (поранення)                                                       400-600

промах                                                                         100

 

ВЕДМІДЬ: трофей — череп та шкіра                                 2600-3100

поранення                                                                   1300-1600

промах                                                                         300-400

 

Начальник Управління

мисливського господарства                                   М. В. Шадура

 

 

 

       ПРО­ТЕСТ

 

на пунк­ти 7, 10 По­ло­жен­ня про по­ря­док обліку, _пас­пор­ти­зації та ви­дачі доз­волів на пе­ре­се­лен­ня, _до­бу­ван­ня (відлов, відстріл) з ме­тою се­лекції зубрів, зат­ве­рд­же­но­го Мінпри­ро­ди від 19.12.1991

 

19 жовт­ня 2007 ро­ку                                               м. Київ

 

Про­ве­де­ною Ге­не­раль­ною про­ку­ра­ту­рою Ук­раїни пе­ревіркою ус­та­нов­ле­но, що пунк­та­ми 7, 10 По­ло­жен­ня про по­ря­док обліку пас­пор­ти­зації та ви­дачі доз­волів на пе­ре­се­лен­ня, до­бу­ван­ня (відлов, відстріл) з ме­тою се­лекції зубрів, зат­ве­рд­же­но­го Мінпри­ро­ди 19.12.1991, пе­ред­ба­че­но про­ве­ден­ня се­лекційно­го відстрілу зубрів із за­лу­чен­ням іно­зем­них мис­ливців та по­ря­док ре­алізації ос­таннім тро­феїв з цих тва­рин.

Заз­на­чені пунк­ти По­ло­жен­ня су­пе­ре­чать ви­мо­гам за­ко­ну та підля­га­ють ска­су­ван­ню з нас­туп­них підстав.

Відповідно до ви­мог ст. 19 За­ко­ну Ук­раїни «Про Чер­во­ну кни­гу Ук­раїни» та ст. 32 За­ко­ну Ук­раїни «Про мис­ливсь­ке гос­по­да­р­ство та по­лю­ван­ня» спеціаль­не ви­ко­рис­тан­ня (до­бу­ван­ня) об’єктів Чер­во­ної кни­ги Ук­раїни здійснюєть­ся у ви­нят­ко­вих ви­пад­ках ли­ше у на­у­ко­вих та се­лекційних цілях. Се­лекційний відстріл про­во­дить­ся тіль­ки служ­бо­ви­ми осо­ба­ми, які охо­ро­ня­ють мис­ливські угіддя. Ко­мерційний се­лекційний відстріл чи відлов цих тва­рин за­ко­ном не­пе­ред­ба­че­ний.

Інструкцією про по­ря­док ви­дачі доз­волів на до­бу­ван­ня (зби­ран­ня) видів тва­рин і рос­лин, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­раїни (зат­ве­рд­же­но на­ка­зом Мінпри­ро­ди від 01.02.1993 №3), виз­на­че­но, що вся одер­жа­на від се­лекційно­го відстрілу про­дукція (шкіра, ро­ги, ко­пи­та то­що) пе­ре­даєть­ся на­у­ко­вим ор­ганізаціям.

Ура­хо­ву­ю­чи, що відповідно до ст. 19 Конс­ти­туції Ук­раїни ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди та їх по­са­дові осо­би зо­бов’язані діяти ли­ше на підставі, в ме­жах пов­но­ва­жень та у спосіб, що пе­ред­ба­чені Конс­ти­туцією та за­ко­на­ми Ук­раїни, ке­ру­ю­чись ст. 21 За­ко­ну Ук­раїни «Про про­ку­ра­ту­ру», —

ВИ­МА­ГАЮ:

 

При­вес­ти у відповідність до ви­мог за­ко­но­да­в­ства пунк­ти 7, 10 По­ло­жен­ня про по­ря­док обліку, пас­пор­ти­зації та ви­дачі доз­волів на пе­ре­се­лен­ня, до­бу­ван­ня (відлов, відстріл) з ме­тою се­лекції зубрів, зат­ве­рд­же­но­го Мінпри­ро­ди 19.12.1991.

Про­тест про­ку­ро­ра зу­пи­няє дію оп­ро­тес­то­ва­но­го ак­та і підля­гає обов’яз­ко­во­му розг­ля­ду у де­ся­ти­ден­ний строк після йо­го над­ход­жен­ня.

Про наслідки розг­ля­ду про­тес­ту в цей же строк повідо­ми­ти Ге­не­раль­ну про­ку­ра­ту­ру Ук­раїни.

 

Зас­туп­ник 

Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ук­раїни                                                      Т. Кор­ня­ко­ва

 

Міністру охо­ро­ни нав­ко­лишнь­о­го при­род­но­го се­ре­до­ви­ща Ук­раїни Джар­ти В.Г.

 

                ПРИ­ПИС

 

про усу­нен­ня по­ру­шень за­ко­но­да­в­ства _про охо­ро­ну тва­рин­но­го світу

 

19 жовт­ня 2007 ро­ку                          м. Київ

Про­ве­де­ною Ге­не­раль­ною про­ку­ра­ту­рою Ук­раїни пе­ревіркою ус­та­нов­ле­но, що Міністер­ством охо­ро­ни нав­ко­лишнь­о­го при­род­но­го се­ре­до­ви­ща Ук­раїни та Дер­жав­ним коміте­том лісо­во­го гос­по­да­р­ства Ук­раїни до­пус­ка­ють­ся по­ру­шен­ня за­ко­ну при ор­ганізації по­лю­вань на зубрів, які за­не­сені до Чер­во­ної кни­ги Ук­раїни.

Відповідно до ви­мог ст. 19 За­ко­ну Ук­раїни «Про Чер­во­ну кни­гу Ук­раїни» та ст. 32 За­ко­ну Ук­раїни «Про мис­ливсь­ке гос­по­да­р­ство та по­лю­ван­ня» спеціаль­не ви­ко­рис­тан­ня (до­бу­ван­ня) об’єктів Чер­во­ної кни­ги Ук­раїни здійснюєть­ся у ви­нят­ко­вих ви­пад­ках ли­ше у на­у­ко­вих та се­лекційних цілях. Се­лекційний відстріл про­во­дить­ся тіль­ки служ­бо­ви­ми осо­ба­ми, які охо­ро­ня­ють мис­ливські угіддя. Ко­мерційний се­лекційний відстріл чи відлов цих тва­рин за­ко­ном не пе­ред­ба­че­ний.

Інструкцією про по­ря­док ви­дачі доз­волів на до­бу­ван­ня (зби­ран­ня) видів тва­рин і рос­лин, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­раїни» (зат­ве­рд­же­но на­ка­зом Мінпри­ро­ди від 01.02.1993 №3), пе­ред­ба­че­но, що вся одер­жа­на від се­лекційно­го відстрілу про­дукція (шкіра, ро­ги, ко­пи­та то­що) пе­ре­даєть­ся на­у­ко­вим ор­ганізаціям.

Всу­пе­реч цим ви­мо­гам, за спеціаль­ни­ми доз­во­ла­ми Мінпри­ро­ди, ви­да­ни­ми на підставі не­за­кон­них відом­чих актів, іно­зем­ни­ми гро­ма­дя­на­ми про­тя­гом 1992—2006 років під виг­ля­дом се­лекційно­го відстрілу до­бу­то 34 зуб­ри, а тро­феї з них у пе­ре­важній біль­шості ви­падків ре­алізо­ва­но за кор­дон. Ра­зом з тим, за ос­танні 15 років кількість зубрів в Ук­раїні ско­ро­ти­лась більш як у 2 ра­зи.

Ура­хо­ву­ю­чи, що по­ру­шен­ня за­ко­ну ма­ють оче­вид­ний ха­рак­тер і мо­жуть зав­да­ти інте­ре­сам дер­жа­ви істот­ної шко­ди, ке­ру­ю­чись ст. 22 За­ко­ну Ук­раїни «Про про­ку­ра­ту­ру»,

ВИ­МА­ГАЮ:

 

При­пи­ни­ти на­дан­ня доз­волів іно­зем­ним гро­ма­дя­нам на не­за­кон­не до­бу­ван­ня ди­ких тва­рин, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­раїни.

При­пис підля­гає не­гай­но­му ви­ко­нан­ню, про що повідо­ми­ти Ге­не­раль­ну про­ку­ра­ту­ру Ук­раїни.

 

Зас­туп­ник

Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ук­раїни                                                                 Т. Кор­ня­ко­ва

 

Более подробно об уничтожении зубров в Украине см. книгу В.Борейко и В.Сесина       ” Истребление зубров в Украине, Беларуси, Польше и России.Материалы независимого расследования”, 2007 г., Киев, КЭКЦ, 80 стр.      http://www.ecoethics.ru/old/b83/

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2018   Рубрики: Зубры, Нет - спортивной охоте!, Новости